AUTOJOB.cz - místo srdce motor

Specializovaný portál pro automobilový průmysl

Top firma
Mercedes-Benz
Scania Czech Republic s.r.o.
Iveco Czech Republic, a.s.

Kde se právě nacházite:  > Úvodní­ stránka  > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

platné a účinné od 11. 2. 2011

Společnost AUTOJOB s.r.o. tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění obchodního zákoníku, tyto Všeobecné obchodní podmínky, které upravují veškeré vztahy společnosti AUTOJOB s.r.o. s právnickými i fyzickými osobami při užívání elektronických systémů AUTOJOB.

Jménem AUTOJOB je míněna obchodní společnost AUTOJOB s.r.o. se sídlem: Kladská 1423, 250 82 Úvaly, IČ: 278 91 011, IČO: 27891011, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124558, zastoupená Mgr. Milanem Švejnohou, jednatelem společnosti.

AUTOJOB.cz je internetový portál určený pro přímé zprostředkování práce mezi zaměstnavateli a uchazeči, provozovaný společností AUTOJOB s.r.o. Všechny nabízené služby jsou pro uchazeče o zaměstnání bezplatné, služby pro inzerující zaměstnavatele jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku.

Níže uvedené podmínky upravují veškeré obchodní vztahy společnosti AUTOJOB, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, výroby reklamy a poradenství v obchodní činnosti.

Uživatel je osoba, která používá elektronické systémy AUTOJOB prostřednictvím počítačové sítě internet.

Klient je právnická či fyzická osoba, která využívá služeb AUTOJOB pouze pro vlastní potřebu a nezprostředkovává zaměstnání třetím osobám.

Uživatelé a klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím elektronických systémů AUTOJOB výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám včetně společnosti AUTOJOB.

AUTOJOB neručí za aktuálnost, přesnost, úplnost a obsah informací uvedených na serveru AUTOJOB.cz. Současně se zříká všech záruk, podmínek a zodpovědností týkajících se informací v dokumentech, které nejsou obsahově formulovány společností AUTOJOB.

AUTOJOB tímto prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále v souladu s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC.

AUTOJOB spravuje osobní údaje, které uchazeč o zaměstnání vložil do databáze, pouze za účelem jejich zpřístupnění zaměstnavatelům, kteří využívají databázi k vyhledávání zaměstnanců prostřednictvím sítě Internet.

Osobní údaje vložené do databáze jsou považovány za důvěrné a jsou používány pouze k účelům, ke kterým jsou zpracovány a jejich poskytnutí pro jiné účely podléhá souhlasu uchazeče o zaměstnání.

AUTOJOB jako správce databáze zajišťuje základní bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití dat.

AUTOJOB nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. V případě ztráty dat, zaviněné závadou na serveru AUTOJOB.cz, provede AUTOJOB obnovu dat v maximálním možném rozsahu podle poslední provedené zálohy databáze.

AUTOJOB zamezí zveřejnění informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky AUTOJOB nebo i jiných fyzických i právnických osob.

AUTOJOB je oprávněn kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah.

Klientovi nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Klient bude využívat služeb společnosti AUTOJOB výhradně pro svou potřebu.

AUTOJOB je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že materiály dodané klientem odporují platným zákonům ČR nebo klient mešká se zaplacením odměny společnosti AUTOJOB. Důvodem k odstoupení může být dále skutečnost, že klient prokazatelně poškozuje dobré jméno společnosti AUTOJOB.

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději do třetího dne plnění služby společnosti AUTOJOB. V tomto případě je klient povinen uhradit společnosti AUTOJOB odstupné ve výši 50 % z ceny služby.

V případě, že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování služeb ze strany společnosti AUTOJOB po dobu delší než 3 pracovní dny, je AUTOJOB povinen prodloužit dobu plnění služby minimálně o dobu této nefunkčnosti.

AUTOJOB neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci.

Klient přebírá veškerou odpovědnost za případné spory v souvislosti s autorskými odměnami, informacemi, slogany, obrazově-zvukovými záznamy či reklamami jím dodanými.

Užití elektronických systémů AUTOJOB jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či jiné zpracování je zakázáno.

AUTOJOB má právo Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi společností AUTOJOB a klientem resp. uživatelem se však řídí podmínkami platnými v době uzavření smlouvy.

Agentura je právnickou osobou, které bylo rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR čj. 2011/575-422/4 ze dne11.02.2011 uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, podle něhož je oprávněna zprostředkovávat zaměstnance bezplatně i za úhradu pro zaměstnavatele.Hlavní navigace:

Uživatel: nepřihlášen -> Přihlásit
Registrovat

Zvolte prosím typ účtu pro registraci:
KIA MOTORS CZECH s.r.o.
Scania Czech Republic s.r.o.
Interaction s.r.o.
auto MOTOL BENI a. s.
Mercedes-Benz