AUTOJOB.cz - místo srdce motor

Specializovaný portál pro automobilový průmysl

Top firma
Auto Fit, spol. s r.o.
Mercedes-Benz
Scania Czech Republic s.r.o.

Kde se právě nacházite:  > Úvodní­ stránka  > NASTARTUJ SVŮJ AUTO JOB

NASTARTUJ SVŮJ AUTO JOB

Přihlášení soutěžícího:
Pro registraci do soutěže použijte tlačítko POD podmínkami soutěže!

Tento projekt je věnován stávajícím žákům technických oborů.

Společnost AUTOJOB s.r.o. připravila ve spolupráci se svými partnery, autorizovaným dealerem Volvo společností Auto Průhonice a.s., společností Porsche Praha-Prosek, jež je součástí největšího prodejce nových vozů v České republice Porsche Inter Auto CZ a poskytovatelem komplexních asistenčních služeb Europ Assistance s.r.o. vědomostně orientovanou soutěž (dále jen „Soutěž“).

Během měsíců prosinec 2011 a leden a únor 2012 budete mít možnost získat hodnotné ceny odměnou za správné odpovědi na naše soutěžní otázky. Počet bodů získaných do konce května je omezený a včasná registrace zvýší Vaše šance.

Partneři soutěže

Autoprůhonice     Porsche Praha-Prosek     Shell Helix     Europ Assistance     SDA

1. Pořadatel

Pořadatelem Soutěže je společnost Autojob s.r.o., IČ: 27891011, se sídlem Kladská 1423, 250 82  Úvaly, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 124558 (dále jen „pořadatel“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 5. 12. 2011 do 29. 2. 2012 včetně.

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit žáci technických oborů partnerských škol projektu - viz http://www.autojob.cz/rady-pro-motoristy/katalog-skol/ s trvalým pobytem na území České republiky. Registrace je nepřenosná.

Účastník provede úplnou a jedinou registraci do systému. Registrace účastníků z předchozích kol zůstává v platnosti a účast na akci Autojob Ambasador nevylučuje účast v Soutěži.

Registrací do Soutěže účastník zároveň dává pořadateli souhlas nakládat s jeho osobou jako s uchazečem o zaměstnání.

Odpověď na otázky se zasílá pouze vyplněním formuláře po přihlášení do systému.

Na otázky každého měsíce je nutné odpovědět nejpozději do posledního dne daného měsíce. Na později zaslané odpovědi nebude brán zřetel.

4. Ceny pro nejúspěšnější

Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější Ceny pro nejúspěšnější

Celkem je do soutěže vloženo 15 hlavních cen pro nejúspěšnější soutěžící. Veškeré ceny jsou originálními cenami buď přímo od výrobce, nebo od autorizovaného prodejce tohoto zboží. Žádná z cen není padělkem nebo neautorizovaným nositelem loga těchto značek.

Nevyzvednutím ceny v řádném či náhradním termínu se soutěžící zříká nároku na výhru.

5. Hodnocení odpovědí a předání cen

Odpovědi na otázky měsíce budou vyhodnoceny organizátory Soutěže nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Celkové výsledky budou známy nejpozději 20. 3. 2012. Počet cen je omezen. Ceny jsou pro nejúspěšnější.

Při shodnosti bodů rozhoduje dřívější datum zaslání odpovědi.

Jména výherců budou uveřejněna na internetových stránkách www.autojob.cz v sekci Nastartuj svůj AUTO JOB. Jednotliví výherci budou o své výhře informováni e-mailem. Pořadí soutěžících - prvních 10 pozic - bude zveřejněno na www.autojob.cz nejpozději do 15. dne následujícího měsíce respektive konečné pořadí bude zveřejněno do 20. 3. 2012.

Výhry budou k osobnímu vyzvednutí při slavnostním předání nejpozději do 30.5.2012.

6. Autojob Ambasador

Autojob Ambasador je soutěžící, zaregistrovaný již z minulých kol Soutěže, který doporučuje novým soutěžícím účast v Soutěži, a to jak samostatně, tak použitím tlačítka „Ambasador doporučuje“. Nový soutěžící uvede jméno a příjmení svého Ambasadora při registraci.

Tři nejúspěšnější Ambasadoři, na jejichž doporučení se do soutěže přihlásí nejvíce nových soutěžících, splňujících podmínky Soutěže, budou oceněni speciální cenou. Již dříve registrovaní nebo opakovaně registrovaní soutěžící se nezapočítávají. Vítězní Ambasadoři budou vyhlášeni až po ukončení podzimního kola Soutěže.

7. Vyloučení ze soutěže

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec.

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví nebo poruší tato pravidla.

8. Ochrana osobních údajů

Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení a adresa bydliště, jsou přesné a pravdivé a souhlasí s tím, aby byly zpracovány a použity za účelem vyhodnocení Soutěže a zveřejnění výsledků Soutěže, a to v rámci činnosti pořadatele - správce (dále též „správce“), a to buď touto společností, nebo prostřednictvím zpracovatelů.

Dále účastník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na výhru. V případě, že účastník provozovateli své osobní údaje odmítne poskytnout, není považován za účastníka Soutěže.

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci Soutěže souhlasí s předáním svých osobních dat a jejich případným pozdějším využitím v rámci marketingových aktivit pořadatele Soutěže, vedené za účelem možnosti informování účastníků o dalších akcích společnosti do doby, kdy bude tento souhlas účastníkem Soutěže odvolán.

9. Závěrečná ustanovení

Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Ceny nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné ceny, než je pořadatelem stanovena. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit ceny cenami odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání cen.

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem osobního předání výhry výherci, resp. při jejím doručení.

Soutěžící nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli Soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Účastí v Soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly.

AUTOJOB s.r.o.

Souhlasím s podmínkami a přihlašuji se do soutěžeHlavní navigace:

Uživatel: nepřihlášen -> Přihlásit
Registrovat

Zvolte prosím typ účtu pro registraci:
Scania Czech Republic s.r.o.
Interaction s.r.o.
Standox
Mitsubishi Motors Česká republika
BMW Group Česká republika